เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาขอบเขต ความหมาย ความสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ครัวเรือน สร้างสังคมท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีการศึกษาชุมชน นโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น


โดยกระบวนการเรียนการสอนมีหัวข้อหลักๆ ดังนี้

กระบวนการทั้งรายวิชานี้คือศึกษาสังคมและวัฒนธรรมในอดีตมนุษย์ว่าเป็นยังไงมีบทบาทหน้าที่อะไร

ปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างไรจากบริบทที่เปลี่ยนแปลง และ ณ ปัจจุบัน จากการวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่จากองค์กร สถาบันทางสังคม วัฒนธรรมปัจจุบันเป็นอย่างไร

เเละนศ.จะจัดการหรือวางแผนทางสังคมเเละวัฒนธรรมอย่างไร


แนวคิดคือวิเคราะห์ให้เห็นพลวัตหรือความเปลี่ยนแปลง เพราะสังคมเเละ วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามบริบทเเละเวลา ถ้ามองแบบแช่แข็งอยากให้สังคม วัฒนธรรมเป็นแต่แบบเดิมมันเป็นไปไม่ได้เเละจะมองไม่เห็นบทบาทหน้าที่ในแต่ละช่วงเวลา ไม่มีสังคม วัฒนธรรมใดที่คงรูปแบบออริจินอล ดั้งเดิมแบบแรกเริ่ม มีเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองโลกที่เปลี่ยนไปเสมอ อาจะเลือกวิเคราะห์จากสังคมเมืองแม่สะเรียง ที่ใกล้ตัวนศ จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน