เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แม่ฮ่องสอนศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศท ๐๓๐๑

จังหวัดศึกษา Province Studies

๓(๒-๒-๕)

คำอธิบายรายวิชา

การเรียนรู้เรื่องของจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน ในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและสินค้า พืชพรรณ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเพณี ศาสนา บุคคลสำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญหาและแนวทางการพัฒนาจังหวัด การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และแนวทางการพัฒนา