1-2016_SMM1003_วัสดุและการผลิต_การจัดการอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

Basic knowledge in materials and technology.