ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ ห้อง ภ.คพธ 581-582

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูล รูปแบบและคุณสมบัติของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล รูปแบบและคุณสมบัติของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การนอร์มอลไลซ์ฐานข้อมูล ภาษาเรียกค้นข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัย และการคืนสภาพของฐานข้อมูล