เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บช.331 sce 02

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แผนการสอน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชื่อวิชา

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)

รหัสวิชา

บช 342

จำนวนหน่วยกิตรวม

3 หน่วยกิต(บรรยาย 2 ชั่วโมง: ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง / สัปดาห์)

สังกัด

สาขาวิชาบัญชีคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน

1.อาจารย์สุพจน์ คำมะนิด

2.อาจารย์อรทัย ดุษฎีดำเกิง

วิชาบังคับก่อน

สธ 318ระบบสารสนเทศทางธุรกิจและ บช 221 การบัญชีต้นทุน

คำบรรยายวิชา

ลักษณะส่วนประกอบและวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชีหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการควบคุมวงจรธุรกิจ

ขั้นพื้นฐานระบบย่อยและระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้แก่ วงจรรายได้วงจรค่าใช้จ่ายวงจรการผลิตวงจรสินทรัพย์วงจรหนี้สินและรายงานทางการเงิน

วัตถุประสงค์รายวิชา

1.เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงลักษณะ ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี

2.เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3.เพื่อให้เข้าหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี

4.เพื่อให้เข้าใจถึงการควบคุมภายในการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี ทั้งการควบคุมทั่วไป และการควบคุมเฉพาะระบบงาน

ประจำภาคเรียนที่

1/2555

เกณฑ์การตัดเกรด


ร้อยละ

ระดับคะแนน

ร้อยละ

ระดับคะแนน

0-49

F

65-69

C+

50-54

D

70-74

B

55-59

D+

75-79

B+

60-64

C

80-100

A

หมายเหตุ

หากคะแนนเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้มาก จะพิจารณาโดยอิงกลุ่ม 50% และอิงเกณฑ์ 50%

เอกสารอ้างอิง

  • นพฤทธิ์คงรุ่งโชค, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,กรุงเทพ : บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด, 2549.
  • รัชนียาบังเมฆ, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี , คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 2551.
  • พลพธู ปิยวรรณ และสุภาพเชิงเอี่ยม, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, กรุงเทพฯ : บริษัท วิทยาพัฒน์ จำกัด, 2548.
  • วิไลวีระปรียจงจิตต์หลีกภัย และประจิต หาวัตร,ระบบบัญชี,กรุงเทพ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่23, 2551.
  • Joseph W.Wilkinson, Michael J.Cerulio, Vasant Raval and Bernard Wong-On-Wing, 4th, Accounting Information Systems,USA: John Wilet and Sons,Inc. 2000.
  • Marshall B. Romney, Pual John Steinbart, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, กรุงเทพ : บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด , 2546.

การประเมินผลการศึกษา


  • การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน / จิตพิสัย / การแต่งกาย / การตรงต่อเวลา
  • กรณีศึกษาและใบงาน
  • รายงานและนำเสนอในชั้นเรียน

4. การสอบกลางภาคเรียน

5. การสอบปลายภาคเรียน

รวม

5%

15%

20%

30%

30%

100%


เนื้อหารายวิชาหัวข้อที่1 ภาพรวมระบบสารสนเทศ

บรรยาย 4ชั่วโมง
หัวข้อที่ 2เทคนิคที่ใช้บันทึกกระบวนการทางธุรกิจ

บรรยาย 4ชั่วโมง
หัวข้อที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี

บรรยาย 4ชั่วโมง
หัวข้อที่ 4 การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ

บรรยาย 4ชั่วโมง
หัวข้อที่ 5 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

บรรยาย 4 ชั่วโมง
หัวข้อที่6 ฐานข้อมูลและโปรแกรมประเภทบริหารฐานข้อมูล

บรรยาย 4 ชั่วโมง
หัวข้อที่7 โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทวางแผนทรัพยากรองค์กร

บรรยาย 4 ชั่วโมง
หัวข้อที่8 วงจรค่าใช้จ่าย

บรรยาย 6 ชั่วโมง
หัวข้อที่9 วงจรรายได้

บรรยาย 6 ชั่วโมง
หัวข้อที่10ระบบการแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน

บรรยาย 4 ชั่วโมง
หัวข้อที่11 ระบบการควบคุมการผลิตและระบบควบคุมพัสดุคงคลัง

บรรยาย 4 ชั่วโมง
หัวข้อที่12 ระบบสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปและระบบการรายงานทางธุรกิจ

บรรยาย 4 ชั่วโมง