เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/2

อุษา โตแก้ว

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Excel