เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/2

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้โปรแกรม Excel