การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1 พฤหัสเช้า

คำอธิบายชั้นเรียน

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอ