เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการพัฒนาสังคม ภาคเรียน1ปีการศึกษา2559 AEC

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักการการสำรวจข้อมูลด้วยระบบ 3 เอส ประกอบด้วย การสำรวจข้อมูลจากระยะไกล การสำรวจข้อมูลเครื่องมือบอกตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลก และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวม การจัดการ การวิเคราะห์ และการแสดงผลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูประบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ ในงานการวางแผน การตัดสินใจและพัฒนา สำหรับงานพัฒนาสังคม