ึุ763-421 เศรษฐศาสตร์การจัดการในอิสลาม ปี 59

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาเอกบังคับสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม