เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงการ (Project) 3502-8501

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วรรณวิภา โคตัน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อสร้างหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทำรายงาน การนําเสนอผลงานโครงการดำเนินงาน เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด