โครงการ (Project) 3502-8501

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อสร้างหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทำรายงาน การนําเสนอผลงานโครงการดำเนินงาน เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด