การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

จิราวรรณ พาชอบ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ  การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา