homeภาษาไทย ม.ปลาย (กศน.อำเภอนาตาล)
personperson_add
ภาษาไทย ม.ปลาย (กศน.อำเภอนาตาล)

ผู้สอน
person
นางสาว นวนจันทร์ สายทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ม.ปลาย (กศน.อำเภอนาตาล)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2140

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 รายวิชาภาษาไทย  รหัสวิชา พท31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)