ทิด คันฉ่อง

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนีมีคนหน้าตาดีที่สุด