ห้องเรียนกลับด้าน

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนเรื่องที่เราสนใจเรื่องที่เราอยากจะรู้โดยการค้นคว้าด้วยตัวเองส่วนครูมีหน้าที่แค่ชี้แนะและให้แนวทางในการปฏิบัติพูดง่ายๆคือเป็นโค๊ด