เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

438-101 Religious Paths (ศาสนวิถี) ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เรียนวันพุธ เวลา 10.00-11.50 น.

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

หลักศาสนาต่างๆ และจริยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับทุกศาสนิกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (2 หน่วยกิต)