ผู้สอน
ดร. อารีย์ ธรรมโคร่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

438-101 Religious Paths (ศาสนวิถี) ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เรียนวันพุธ เวลา 10.00-11.50 น.


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21419

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

หลักศาสนาต่างๆ และจริยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับทุกศาสนิกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (2 หน่วยกิต)