เทคนิคการเพาะเลี้ยงนกพื้นเมือง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงนกที่นิยมเลี้ยงในท้องถิ่น อาทิ นกเขาชวา นกเขาใหญ่ นกปรอดหัวโขน นกอีแอ่น และนกสวยงามอื่น ๆ และความสำคัญของนกทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาดูงานนอกสถานที่