เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

421-331 Data Communication and Information Networks

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมาย ความสำคัญ หลักการเบื้องต้นและสถาปัตยกรรมของการสื่อสารข้อมูล โปรโตคอล ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบเครือข่าย เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายระยะไกล และเครือข่ายไร้สาย การประยุกต์ใช้การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายในการจัดการและบริการสารสนเทศ