สังคมศึกษา เรื่อง หน้าที่พลเมือง

กนกวรรณ แซ่เฮง

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญา กฎหมายที่สำคัญของประเทศ และข้อตกลงระหว่างประเทศ ย่อมส่งผลดีต่อความสงบเรียบร้อยในสังคมระดับประเทศ และสังคมโลก