เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย

ทดสอบย่อยและแบบฝึกหัด 10

รายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 10

กิจกรรมและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10

สอบกลางภาค 30

สอบปลายภาค 30