สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

คำอธิบายชั้นเรียน

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย

ทดสอบย่อยและแบบฝึกหัด 10

รายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 10

กิจกรรมและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10

สอบกลางภาค 30

สอบปลายภาค 30