141302 การวางแผน การจัดทำ และการประเมินโครงการ (2559/1 AEC)

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของแผน ขั้นตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การออกแบบ การจัดทำ การควบคุม การติดตาม และการประเมินผลโครงการด้านการพัฒนาสังคม