เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

141302 การวางแผน การจัดทำ และการประเมินโครงการ (2559/1 AEC)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของแผน ขั้นตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การออกแบบ การจัดทำ การควบคุม การติดตาม และการประเมินผลโครงการด้านการพัฒนาสังคม