141302 การวางแผน การจัดทำ และการประเมินโครงการ (2559/1 AEC)
ผู้สอน

ณัฏฐิมา มากชู

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
141302 การวางแผน การจัดทำ และการประเมินโครงการ (2559/1 AEC)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21435

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของแผน ขั้นตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การออกแบบ การจัดทำ การควบคุม การติดตาม และการประเมินผลโครงการด้านการพัฒนาสังคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.