ประวัติศาสตร์ไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลาสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์และความสำคัญ ของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต ตัวอย่างการใช้เวลาช่วงเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย