การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียนเข้าใจระบบสารสนเทศเป็นกลไกในการนำข้อมูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 5 ส่วน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ข้อมูล, บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน