เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผู้เรียนเข้าใจระบบสารสนเทศเป็นกลไกในการนำข้อมูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 5 ส่วน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ข้อมูล, บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน