441-425 Strategic Human Resource Development เทอม 1/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์