441-425 Strategic Human Resource Development เทอม 1/2559

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์