441-428 International Human Resource Management เทอม 1/2559

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ