การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

.