ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (198711) ภาค 1 ปี2559 AEC


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21459

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การกำหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ และการตั้งสมมติฐาน การวางแผนและเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสร้างและหาคุณภาพ เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แปลผล วิจารณ์ผล และสรุปผล การเขียนรายงานและการนำเสนอทางวิชาการ