ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (198711) ภาค 1 ปี2559 AEC

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การกำหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ และการตั้งสมมติฐาน การวางแผนและเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสร้างและหาคุณภาพ เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แปลผล วิจารณ์ผล และสรุปผล การเขียนรายงานและการนำเสนอทางวิชาการ