BCOM3601. SA. ภาคพิเศษ (1/59)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ กระบวนการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ การใช้แผนภาพแสดงแบบจำลองเพื่อการสื่อสาร เอกสารความต้องการระบบ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบด้วยแบบจำลองต่างๆ การออกแบบรายละเอียดซอฟต์แวร์ ได้แก่ การนำเข้า การแสดงผล การประมวลผล องค์ประกอบทางมนุษย์ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การออกแบบข้อมูลการเก็บบันทึกข้อมูลและฐานข้อมูล การสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบ การใช้แผนภาพแสดงแบบจำลองในการออกแบบ เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบและการนำเสนอผลการออกแบบ