เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English in the workplace_6_7_8_9

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ทักษะการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการทำงาน ทักษะการทำงานและทักษะชีวิตในที่ทำงาน และทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่องาน ประสานงาน การพูดโทรศัพท์ การนัดหมาย การขอและให้ข้อมูล การต้อนรับแขกและลูกค้า รวมทั้งภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแก้ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ในที่ทำงาน การเขียนและตอบกลับอีเมล์ การอธิบายตัวสินค้า การอธิบายการเปลี่ยนแปลง การนำเสนอและการเจรจาต่อรอง