ภาษาไทย ม.ปลาย

รานี รัศมีโรจน์

กศน.ตำบลท่าโพธิ์ศรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผู้เรียนอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนทำแบบฝึกหัด