ภาษาไทย ม.ปลาย

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผู้เรียนอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนทำแบบฝึกหัด