วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

พัชรินทร์ บัวแพร

วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร