เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ (SEC 01)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎีและความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและงบประมาณ องค์การและกระบวนการบริหารงาน