ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1

นพมาศ เจ๊ะกา

โรงเรียนอนุบาลระแงะ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาคอมพิวเตอร์