ภาษาไทย ม.ปลาย

อรรชนา หนองเทา

กศน.ตำบลโพนงาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผู้เรียน เรียนตามบทเรียนออนไลน์ แล้วทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน