แผนที่และการแปลความหมายแผนที่ sec01

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและประเภทของแผนที่ ส่วนประกอบของแผนที่ วิธีการอ่านและแปลความหมายแผนที่ ลักษณะและข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากแผนที่ประเภทต่าง ๆ การแสดงข้อมูลบนแผนที่ เส้นโครงแผนที่