การสนทนาภาษาจีน 3 (SEC.01)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการ วิธีการ ในการฟังและการพูดภาษาจีนต่อเนื่องจากการสนทนาภาษาจีน 2 ฝึกทักษะการฟังและการพูด พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอด ข้อความหรือสรุปเนื้อหาของบทสนทนา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ความสามารถและทักษะในการฟังและพูดยิ่งขึ้น