ผู้สอน
สุดารัตน์ จงบูรณสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การสนทนาภาษาจีน 3 (SEC.01)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21505

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการ วิธีการ ในการฟังและการพูดภาษาจีนต่อเนื่องจากการสนทนาภาษาจีน 2 ฝึกทักษะการฟังและการพูด พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอด ข้อความหรือสรุปเนื้อหาของบทสนทนา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ความสามารถและทักษะในการฟังและพูดยิ่งขึ้น