1582202 การสนทนาภาษามาเลย์ 2 (01)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการ วิธีการ ในการฟังและการพูดภาษามาเลย์ต่อเนื่องจากการสนทนาภาษามาเลย์๑ ฝึกฟัง และพูดในรูปแบบของการสนทนาในหัวข้อ ที่กําหนด ฝึกพูดในกลุ่ม ฝึกพูดในหัวข้อที่กําหนด ฝึกพูดในที่ประชุม เพื่อในที่ประชุม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ความสามารถและทักษะในการฟังและพูดยิ่งขึ้น