กศน.ม่วงสามสิบ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

อาจารย์ผู้สอน (Teacher)                   ครูนัฐกูล วงศ์พุทธะ โทรศัพท์ 087 - 0708173

                                                                E-mail : [email protected]