เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2533407 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยสำหรับการพัฒนาชุมชน (Sec. 01)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยกระบวนการการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยกระบวนการทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการในการเตรียมข้อมูลและขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเน้นการประยุกต์ใช้