2592404 Remote sensing (sec.01)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิวัฒนาการของการรับรู้จากระยะไกล หลกัการพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการอ่าน การวิเคราะห์การแปลความหมายภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ