2583603 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาความหมายและทฤษฎีการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน