เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (sec.01)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน วิธีการเขียนอักษรจีน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนใน ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้การศึกษาคน้ควา้ภาษาจีนดว้ยตนเองผ่านเทคโนโลยีสมยัใหม่ พร้อมท้งัเรียนรู้และ เขา้ใจความแตกต่างระหวา่ งวฒั นธรรมไทยจีน