homeปวช.กศน.ม่วงสามสิบ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
person
ปวช.กศน.ม่วงสามสิบ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
น.ส. รัตติกาล อิ่มทองใบ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช.กศน.ม่วงสามสิบ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2152

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

 

แผนการสอน

หน่วยที่ 1

ชื่อวิชา  ธุรกิจทั่วไป

สอนครั้งที่ 1

 

ชื่อหน่วย  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 

คาบรวม 38

ชื่อเรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 

จำนวนคาบ 4

ชื่องาน  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

 

หัวข้อเรื่องและงาน

1.    ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ

2.    จุดมุ่งหมายและปัจจัยพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ

3.    สภาพแวดล้อมและแหล่งข้อมูลทางธุรกิจ

4.    กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับบุคคล

 

สาระสำคัญ

          ธุรกิจเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจ  เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจภายในประเทศ การดำเนินธุรกิจหรือประกอบกิจการใด ๆ ก็ตามให้ประสบความสำเร็จ  ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ  ศึกษาหาข้อมูลทางธุรกิจตลอดเวลา  สามารถนำความรู้และข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน  เป็นต้นว่า  ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีการบริหารจัดการที่ดี  สิ่งเหล่านี้ย่อมก่อให้การดำเนินธุรกิจหรือประกอบกิจการใด ๆ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

สมรรถนะที่พึงประสงค์

        ด้านความรู้

1.    อธิบายถึงความหมายและความสำคัญของธุรกิจได้

2.    บอกจุดมุ่งหมายและปัจจัยพื้นฐานของการประกอบธุรกิจได้

3.    บอกสภาพแวดล้อมและแหล่งข้อมูลทางธุรกิจได้

4.    อธิบายกิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับบุคคลได้

ด้านทักษะ

1.    สามารถนำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

1.    ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน

2.    มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้วางไว้ร่วมกัน

3.    มีความสามัคคีในการปฏิบัติงานกลุ่มร่วมกันและร่วมมือร่วมใจในการทำความสะอาดห้องหลังเลิกเรียน

เนื้อหาสาระ

 

          1.  ธุรกิจ (Business)  คือ  กิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่กระทำไปแล้วก่อให้เกิดรายได้ มีกำไรเป็นตัวเงิน หรือผลตอบแทนในรูปอื่น ๆ แต่ก็เสี่ยงกับการขาดทุนด้วย  ธุรกิจมีความสำคัญและส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างมาก เช่น ช่วยให้เศรษฐกิจมีความมั่นคง มีการกระจายรายได้  สร้างงานสร้างอาชีพและยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น  รัฐบาลมีรายได้นำไปพัฒนาประเทศ  สร้างสาธารณประโยชน์ได้มากขึ้น  ปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมลดลง

          2.  จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ  คือ  ต้องการมีผลตอบแทนจากการลงทุนคือกำไร  ต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคภายใต้เงื่อนไขของราคาและการแข่งขัน  ต้องการความมั่นคง  ความก้าวหน้าเจริญเติบโต และต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย  ซึ่งปัจจัยในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ  คือ  คน (Man)  เงินทุน (Money)  วัสดุอุปกรณ์ (Material)  เครื่องจักร (Machine)  และความรู้ในการบริหารจัดการ (Management)  โดยมีคนเป็นปัจจัยและทรัพยากรในการประกอบธุรกิจที่สำคัญที่สุด

          3.  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  เป็นอุปสรรคและมีผลกระทบต่อการดำเนินการธุรกิจ  แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  คือ  สภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้  และสภาพแวดล้อมที่ควบคุม    ไม่ได้ ส่วนแหล่งข้อมูลทางธุรกิจแบ่งออกได้เป็น ข้อมูลภายในกิจการ  และข้อมูลภายนอกกิจการ ซึ่งข้อมูลทางธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการบอกแนวโน้มของธุรกิจ  และใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินธุรกิจในอนาคตได้

        4.  กิจกรรมด้านธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับตัว สินค้า (Product Activities)  กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่าย (Distributing Activities) และ กิจกรรมเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ (Facilitation Activities)  โดยธุรกิจกับบุคคลมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่ 2 ลักษณะ คือ ในฐานะของผู้ประกอบการและในฐานะของผู้บริโภค

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

  

ขั้นตอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนหรือกิจกรรมของนักเรียน

 

1.    ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

-         ครูนำสนทนาเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจตามความเข้าใจของนักศึกษา

-         ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน

-         แจ้งจุดประสงค์และอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม

 

2.    ขั้นปฏิบัติการสอน

-         ครูอธิบายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรู้   ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจโดยใช้แผ่นใสประกอบการบรรยาย

 

3.    ขั้นปฏิบัติหรือฝึกหัด

-         ให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานที่ 1  โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่  1  ให้ค้นคว้าถึงความหมายและความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อสังคม  กลุ่มที่ 2 ให้ค้นคว้าถึงจุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ  กลุ่มที่ 3 ค้นคว้าถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ  และกลุ่มที่ 4 ค้นคว้าถึงกิจกรรมด้านธุรกิจว่าประกอบไปด้วยกิจกรรมใดบ้าง

-         แนะนำเพิ่มเติมในกรณีที่ นักศึกษาเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานตามความ    เหมาะสม

-         ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 1

 

4.    ขั้นตรวจสอบผลการฝึกหัด

-         ให้นักศึกษาตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายผลการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน

-         ให้กลุ่มที่ไม่ได้ออกมาอภิปรายให้คะแนนและวิจารณ์ข้อดีข้อเสียกลุ่มที่อภิปรายตามความเป็นจริง

 

5.  ขั้นสรุป

-         ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มสรุปหัวข้อที่    ตนได้รับมอบหมายร่วมกับครู

 

 

-         นักศึกษาร่วมสนทนาเกี่ยวกับข้อคำถามเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจอย่างมี ปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน

-         นักศึกษาทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน

-         นักศึกษาศึกษาจุดประสงค์ของการเรียนและฟังการอธิบายเพิ่มเติมจากครู

 

-         นักเรียนฟังคำอธิบายและดูหนังสือประกอบการอธิบายของครู

 

 

 

-         นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มและช่วยกันค้นคว้างานตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

-         นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน

-         กลุ่มที่ไม่ได้ออกมาอภิปรายให้คะแนนและวิจารณ์ข้อดีข้อเสียกลุ่มที่อภิปรายตามความเป็นจริง

 

 

-         ตัวแทนของแต่ละกลุ่มสรุปหัวข้อที่ตนได้รับมอบหมายร่วมกับครูอย่างมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน

 

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

            ก่อนเรียน

          -  ทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน

 ขณะเรียน

          -  แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม ปฏิบัติงานตามใบงานที่ได้รับมอบหมายดังนี้

          กลุ่มที่ 1  ค้นคว้าถึงความหมายและความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อสังคม 

กลุ่มที่ 2  ค้นคว้าถึงจุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มที่ 3  ค้นคว้าถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ  กลุ่มที่ 4  ค้นคว้าถึงกิจกรรมด้านธุรกิจว่าประกอบไปด้วยกิจกรรมใดบ้าง

          -  ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน

หลังเรียน

-  นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังการเรียนประจำแผนการสอนที่ 1 เรื่องความรู้ทั่วไป

   เกี่ยวกับธุรกิจ

-  นักศึกษาที่เป็นเวรประจำวันทำความสะอาดห้องเรียนทุกครั้งหลังเลิกเรียน

 

การวัดและการประเมินผล

            ก่อนเรียน

   สมรรถนะ        ตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

          วิธีวัด             การทดสอบ

          เครื่องมือวัด     แบบทดสอบ

   เกณฑ์การให้คะแนน     แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

แบบทดสอบแบบอัตนัย 5 ข้อ ถูกผิด 5 ข้อ

                             เกณฑ์ผ่าน 5 คะแนนขึ้นไป

          ขณะเรียน

          สมรรถนะ        ตอบคำถามอย่างถูกต้อง รับฟังความเห็นของผู้อื่น มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน

          วิธีวัด             การสังเกต

          เครื่องมือวัด     แบบสังเกต

          เกณฑ์การให้คะแนน     ปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ       อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก

                                      ปฏิบัติเป็นประจำแต่ไม่สม่ำเสมอ อยู่ในเกณฑ์  ดี

                                      ปฏิบัติบางครั้ง                     อยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง

                                      ไม่ปฏิบัติเลย                       อยู่ในเกณฑ์  ปรับปรุง

                                      เกณฑ์ผ่าน ดีขึ้นไป

          หลังเรียน

          สมรรถนะ        มีความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

          วิธีวัด             ทดสอบ

          เครื่องมือวัด     แบบทดสอบ

 เกณฑ์การให้คะแนน     แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

                                แบบทดสอบแบบปรนัย

เกณฑ์ผ่าน 5 คะแนนขึ้นไป

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)