เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2532803

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลและ กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในระดับสากล ปฏิญญา อนุสัญญา และข้อตกลงระหว่างประเทศ การรับรองสิทธิ ของประชาชน และกลุ่มเป้าหมายในการรับบริการสวัสดิการสังคมจากรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย บทบาทของภาครัฐ บทบาทของเอกชนและภาคประชาชนในการจัดสวัสดิการแก่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและกฎหมายอื่นๆ รูปแบบมาตรฐานกลไกในการจัดสวัสดิการสังคม สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้รับจากการจัดสวัสดิการของรัฐ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการจัดสวัสดิการสังคมด้านต่างๆ ตามกฎหมาย