การวางผังเมือง section1

คำอธิบายชั้นเรียน

องค์ประกอบและโครงสร้างของเมือง หลักการ แนวความคิด และวิธีการในการวางผังเมือง และการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ