2532801 แนวคิด ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (Section 01)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นฐานด้านสวัสดิการสังคม และทฤษฎีพื้นฐานสำหรับการ ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในสถานที่จริง แนวความคิดการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การวิเคราะห์ความ แตกต่างระหว่างการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในบริบทสากล และสังคมไทย รวมทั้งข้อจำกัดของการปรับใช้แนวคิดทฤษฎีในเชิงปฏิบัติจริง