2531001 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น (section01)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาขอบเขตและวิธีการศึกษาของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรม แนวความคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เพื่ออธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ลักษณะของกลุ่ม ชุมชนและสถาบันทางสังคมการเปลี่ยนแปลงของสังคม