เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2531001 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น (section01)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาขอบเขตและวิธีการศึกษาของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรม แนวความคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เพื่ออธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ลักษณะของกลุ่ม ชุมชนและสถาบันทางสังคมการเปลี่ยนแปลงของสังคม