ผู้สอน
wandee nulong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

GEH0402ปรัชญาและศาสนา(sec.02)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21533

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาเลือกของกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา