เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GEH0402ปรัชญาและศาสนา(sec.02)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาเลือกของกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา