GEH0402ปรัชญาและศาสนา(sec.02)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาเลือกของกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา