เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2532801 แนวคิด ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์เเละสวัสดิการสังคม (Section 02)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นฐานด้านสวัสดิการสังคม และทฤษฎีพื้นฐานสำหรับการ ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในสถานที่จริง แนวความคิดการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การวิเคราะห์ความ แตกต่างระหว่างการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในบริบทสากล และสังคมไทย รวมทั้งข้อจำกัดของการปรับใช้แนวคิดทฤษฎีในเชิงปฏิบัติจริง