2532801 แนวคิด ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์เเละสวัสดิการสังคม (Section 02)
ผู้สอน

เทียนชัย สุริมาศ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
2532801 แนวคิด ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์เเละสวัสดิการสังคม (Section 02)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21536

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นฐานด้านสวัสดิการสังคม และทฤษฎีพื้นฐานสำหรับการ ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในสถานที่จริง แนวความคิดการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การวิเคราะห์ความ แตกต่างระหว่างการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในบริบทสากล และสังคมไทย รวมทั้งข้อจำกัดของการปรับใช้แนวคิดทฤษฎีในเชิงปฏิบัติจริง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.