เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต (SEC 02)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ นักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต

Evolution of Law ,human right, Constitution Law and fundamental right, on Laws related to student Life, and educate students to have virtue, morality, and corruption prevention.