เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2583301 Thai Public Administration System Sec.02

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชานี้มุ่งศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบและวิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการและแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต