ผู้สอน
Kornnipa Sriworradejphaisal
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

2583301 Thai Public Administration System Sec.02


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21542

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้มุ่งศึกษาปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบและวิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการและแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต